تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

دلواپسم جز تو به چشم نمـیاد اصا
هرکسی رو که میبـینم باز یاد تو میفتم
همه کسم من دوست دارم به خدا قسم
هر کسی رو که میبینمو یاد تو میفتم
هر کی اومد جاتو بگیره من گفتم نه
وقتی تو اینجایی وقتی با تو جفتم من
دنیا ماله ما دوتاست
وقتی تو اینجایی اینا واقعیه رویا نیست
اون خنده ی نازت وابستم کرد انگاری
از نگات معلومه چه حسی به من داری
دیگه مثه ما دوتا هیچ جایه دنیا نیست
اینا واقعیه رویا نیست
روانی بهت مریـضم بی هوا از رو غریزم
اگه تو از من دورشی یه تنه شهرو بهم میریزم
اسممو داد بزن بگو هنوز با منی
حتی اگه ازم دورشی ازم دل نمیکنی
بگو خوابم یا بیدارم
که اینقد وابستگی دارم
تو با من زندگی کردی که امـروز تنهات نمیذارم
ببین دنیامون آرومه دیوونه شهرم که بارونه
همه چی آمادست قلبامون عاشقه هم بمونه