تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

این رابطه درگیر چی شد 
که اینـجوری راحت بهم خورد ــــ 
میشه مگه اینجوری دل کند
  مگه میـشه انقد بد آورد
از بهترین روزای عمـرم 
غیر از شب و دلشوره چی مونـد
یه قصه دیـگم تموم شد 
بازم یکی رفت و یکی مونـد
به خدا تموم این شبا به سرم 
هوای تو زده میدونم که حال هردومون بده
به خدا برام همه کسی منو دست هرکسی نده
به خدا کسی به جات نیومده نیومده
اندازه صد ساله رفتی اما هنـوز عادت نکردم
خواستم بگم نرو عزیـزم 
خواسـتم ولی جرات نکردم
دنیا چقد کوچیـکه 
حتی جایی برای ما دوتا نیـست
دریا همون دریاست 
ولی حیف حالش مث گذشـته ها نیـست
به خدا