تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

خدا به من دادت بشی همیشه سایه ی سرم
بدون تو بهـشت چیه من حاضرم بهشت نرم
نگاه به تو برای من عبادته
خودم فدای صورت قشنگ و ماه تو بشم
نمیدونی بدون تو چه سخته حتی فکرشم
به من نگاه کن این نگاه بچته
یه روز دلم واسه همین روزا یه ریزه میشه من
میمونی پیش من که فرصتم کمـــــــــــــه
فدای خط اخم تو کی میگه دیگه پیر شدی
تو بی نظیر شدی این حرف قلـبمــــــه
توو قلب من خدایی کن نیاد یه روز جدایی
چون بدون عشق تو نمیشه بود
همش واسه توئه که من بد عادتت شده دلم
یه سایه رو سرم همیشه بود
یه روز دلم واسه یه سایه هم یه ریزه میشه من
میمونی پیش من که فرصـتم کمـــــه
فدای خط اخم تو کی میگه دیگه پیر شدی
تو بی نظیر شدی این حرف قلـبمـــــــه