تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

من مانده ام با یک سوال با اینکه نیستی تو برام
اما چرا من همچنان دیوانه وار می خواهمت
تو هر اشاره ات مرا به هر کجایی می برد
با لمس چند ثانیه ات قلبم یه سال تند می زند
ای ساحر ای غارتـگر قلب
چشمان من به سوی توست
به من نگاه کن لعنتی من تا کی در انحصارت
من تا به کی در  انتظار  منم هنوز تسخیر تو
چه بوده در صدای تو چه بوده راز آن نگاه
که کل سلول هام شدند زندانی آن خنده ها
ای ساحر