تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

من از تو عبور کردم مثل رود از یه دشت
من از تو عبور ــــــ کردم جوری که نشه برگشت
دریایی که قلبم بود زنده توی گور ریختم
اون منی که تو قبلا میشناختیو دور ریختم
قصدم آزار تو نیست وقت اصـرار تو نیست
من دیگه من نمی شم برو این کار تو نیست
اسمت آوار برام من رهایی نمی خوام
تو باید حدس میزدی زنده بیرون نمیام
قلبی که تورو میخواست له شد وسط مشتم
دنبال کسی هستی که من تو خودم کشتم
امتحـانشو پس داد من ساده ردش کردم
خیلی به تو ایمان داشت عمدا عوضش کردم