تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تو تکرار میکنی قلبم مـیره از زندگیتو
من انکار میکنم تا بس کنی یک دندگیتو
تو میشکونی منو شاید دلت آروم بگیره
تمومش کن  این بازی رو که خیلی دیره
من حالم بده با من بده آخه زمونه
تو قلـبت سیاه بود که نشد با من بمونه
من حالم بده یادم نده باید بری تو
شده ماتم کده این زندگی با منه بی تو
من حالم بده  یادم نده باید بری تو
شده ماتم کده این زندگی با منه بی تو
تو طعم تلخ رفتنو راحت دلو شکستنو
زیر لبات زمزمه کردی
تو رد پاتو از دلم بردیو  میخواستی برم
رفتی که دیگه برنگردی من حالم بده
یادم نده باید بری تو
شده ماتم کده این زندگی با منه بی تو
من حالم بده با من بده آخه زمونه
تو قلبت سیاه بود  که نشد با من بمونه
من حالم بده  یادم نده باید بری تو
شده ماتم کده  این زندگی با منه بی تو