تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود
غم یک روح سرگردان همیـشه با تو خواهد بود
اتاق پاک قلبت مال من شاید نبود اما
پس از من یاد یک مهـمان همیشه با تو خواهد بود
گل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشی
بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود
تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما
تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود
تو در آغوش من خورشید بودی ای شب دریا
نگاه مرد کوهستان همیـشه با تو خواهد بود
به دسـتت میسپارم چشمهای اشکبارم را
گل زیبای من باران همیـشه با تو خواهدبود