تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

غم دنیاست وقتی عشـقت دور از اینـجاست
وقتی دل بی رمق و خسته و تنـهاست
غم دنیاست دل آدم       بشه حـساس
وقتی عشـقت تو دلش  ـــــ 
نباشه احـساس نباشه احـساس
غم دنیاست اون بره و ترکت کنه 
هیچکسم  ــــ نباشه که درکت کـنه
غم دنیاست اون لحظه ی خداحافظی
بفهمی که ــــ دیگه بهش نمیرسی
غم دنیاست وقتی عشـقت بد شه خیـلی
وقتی که به تو نداشـته باشه میـلی
غم دنـیاست وقتی خوابشو  ببیــنی
اما هیچـوقت نتونی ــــ پیشش بشیـنی    
 ــــ پیشش بشیـنی