تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دلم گرفته از دلم که از تو دوره
خاطره هات همیشه در حال عبوره
چیزی ازم نمونده و هنوز می سوزم
یاد تو مثل آتیشه مثل تنوره
دردی که از تو با منه مرد می خـواد و
مردی که بی تو باشه 
از اهل قبوره اهل قبوره       ــــــ
غباری که از تو نشسـته روی قلـبم
بارون چیه سیل نمی تونه بشوره
زخم که نه جدایی از تو دلخراشه       ــــ
یاد تو مثل خوره مثل بوف کوره
چشمای تو دلبری کرد و دل من رفت
طفلی هنوز دنبال یک سنـگ صبوره
تقصیر اون نیست نگو تقدیر نگو قسمت
قصه بی وفائی از خدا به دوره خدا به دوره     ــــ