تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

نرو خواهش میکنم فقط یه لحـظه صبر کن
که هنوز حرف نگفته واسه تو خیلی دارم
از تو خواهش میکنم طاقت بیار یه ثانیه
قول مردونه میـدم دستاتو تنها نذارم
نرو خواهش میکنم یکم به حرفم گوش کن
من ندونسته عزیـزم تو رو روندم از خودم
لحظه رو نگیر ازم یکم تحمل تا بگم
که نفهمیدم چرا از تو یه دنیا دور شدم
تو رو از دست بدم چیزی نمیمونه برام
مگه جز تو چیزیم هست که از دنیا بخوام
نمیتونم ببیـنـم یه نـفس از تو جدام
دارم اغرار میکنم بی تو بمونم میمیرم
ترسی ندارم که بگم نفس از تو میگیرم
نذار این خواهش قلبم حرفای آخرم بشه
نگو که برنمیگردی نذار که باورم بشه
نرو خواهش میکنم فقط یه لحـظه صبر کن
که هنوز حرف نگفته واسه تو خیلی دارم
از تو خواهش میکنم فقط یه فرصت دیگه
اشک چشمامو ببین ـــــ ببین نگاهم چی میگه
نرو خواهش میکنم دارم گناهمو میگم
میدونم اون که غرور تو ازت گرفتم منم
اگه میتونی ببخش وگرنه بعد رفـتنت
شک نکن که از نفس کشیدنم دل میکنم