تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A#m

میری اما خوب میدونی نه میتونم نه میتونی
میری اما دل می مونه بی تو میـشم من دیوونه
یادمونه موجو ساحل آسمون صاف ماه کامل
ساز و آتیش دود و دریا خیلی از ما دور فردا
بارون تو رو به من داده دریا تو عمق چشماته
پر میـکشه دلم واست عمری تو قلب من جاته
بارون تو رو به من داده دریا تو عمق چشماته
پر میـکشه دلم واست عمری تو قلب من جاته
دست من نیست دل میخوادت
 مرد مجـنون مونده یادت
بازم امـشب دوره کردم خاطراتو یادگارت
بارون تو رو به من داده دریا تو عمق چشماته
پر میـکشه دلم واست عمری تو قلب من جاته
بارون تو رو به من داده دریا تو عمق چشماته
پر میـکشه دلم واست عمری تو قلب من جاته
بارون تو رو به من داده دریا تو عمق چشماته
پر میـکشه دلم واست عمری تو قلب من جاته