تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

تو رو دیدمو دید من به این زندگی تغییر کرد
همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد
شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده
خدا تو رو جای همه  نداشته هام بهم داده
چه آرامش دلچسـبی تماشای تو بهم میده
تو ایده آل ترین خوابی که بیداری من دیده
نه نمیـذارم که فردا یه لحـظه از تو خالی شه
تو بدم بـشی معـنای بدی واسم عـوض میشه
یه لحظه هم اگه دور شی حـواسم پی تو میره
هوا بدون عطر تو  بـرای من نفسـگیره
بـبین این عشق دریایی دلمو عفو دنیا کرد
تو ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد
یه دریا توی دل جا کرد چه آرامش دلچسبی