تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اگه این ماه هنوزم پشت ابره
اگه این قصه آه من و توست
یه جهان عشق در حال تپیدن
تو ضمیر ناخودآگاه من و توست
نازنیــــن بی قرار از فریب
روزگار خم به ابـروت نیار
گاهی شاید هر کدوم از یه طرف رفتیمو
این همه حادثه رو از چشم هم میدیدیم
من و تو پاش بیفـته سپر بلای هم میشم
واسه هم زندگیمونم میدیم
نازنین بی قرار از فریـب روزگار خم به ابـروت نیار
اگه تو پستوی خونه عشق پنهون کردیم
اگه گاهی از کنار بغض هم رد میشیم
توی هر لحظه ی این زمستون طولانی
ما همیشه فکر برپا کردن آتیشیم
نازنین بی قرار از فریب روزگار 
خم به ابـروت نـیار