تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

داره می سوزه دریا قطره قطره
داره کم میشه از اعماق ریشه
نـگاه کن پیش چشـمای یه دنـیا
یه دریا با یه کشتی غرق میشه
تو چشم هرکی تو ساحل نشسته
تب آشوب و تشویشو نگاه  کن   
حریقی راه دریا رو گرفته
نبرد آب وآتیشو  نـگاه کن   ــــــ
به اونایی که شهرو دوره کردن
بگو یه روز از این خونه میرن
بگو با شعله بستن روی کشتی
نمی تونن یه دریا رو بگیرن
نمی تونن یه دریـا رو بگیرن نه نمی تونن
تمام شهر امشب توی ساحل
نتونستن چشماشونی ببندن
نشستن چشم به راه یه مرهم
که زخم بچه هاشونو ببندن
نگاه کن شهرو تاریکی گرفته
یه دریا خواب خونینه امشب
از اون قاب پر از تردید و وحـشت
فقط دنیا جنون می بیـنه امشب   ـــــ
به اونایی که شهرو دوره کردن
بگو یه روز از این خونه میرن
بگو با شعله بستن روی کشتی
نمی تونن یه دریا رو بگیرن
نمی تونن یه دریا رو بگیرن نه نمیتونن   ـــــ
به اونایی که شهرو دوره کردن
بگو یه روز از این خونه میرن
بگو با شعله بستن روی کشتی
نمی تونن یه دریا رو بگیرن
نمی تونن یه دریا رو بگیرن نه    نمی تونن      ــــــ