تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:E

نشد بشم اون شازده اون مرد ــــ
که یه روز میاد با یه اسب قشنگ
میبرتت از این شهر  ــــ  سرد
نشد که ماه بتابه رو ما
بریم بیرون از زیر این سایه ها
نشد بره از رو سرمون این ابر سیاه
تو اگه بی من بهتری ترجیح میدم بری
ولی قبل رفتـنت بیا دستمو بـگیر
من قول میدم بهت یه جا شاید بهشت
ما بازم باهمیم
نشد آدم دنیامو برا خنده هات
نشد بیای فرش کنم کوچه رو برات
نشد زمین برقصه با سازمون
نشد نری نبری قلبمو همرات
تو میری ولی شعر میشی تو کتابم
یه رویای محال توی خوابم
منم لای ابرا دنبالت میگردم
تا شاید یه روز یه جا با بارون بیای بازم
تو اگه بی من بهتری ترجیح میدم بـــــــری
تو اگه بی من بهتری ترجیح میدم بری
ولی قبل رفتنت بیا دستمو بگیر