تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

از کدوم خاطره بر گشتی به من
که دوباره از تو رویایی شدم
همه ی دنـیا نمیدیدن منو
من کنار تو تماشایی شدم
از کدوم پنجره ی می تابی به شب
که شبونه با تو    خلـوت میکـنـم           ــــــ
من خدا رو هر شب این ثانیه ها
به تماشای تو دعـوت میکـنم
تو هوایی که برای یک نفس
خودمو از تو جدا نمیکنم
تو برای من خود غرورمــــی
من غرورمو رها نمیکــنم
تا به اعجاز تو تکیه میکنم
شکل آغوش تو میـگیره تنـم    ــــــ
اون کسی که پیش چشم یک جهان
به رسالت تو تن میـده منـم