تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

من دلم با موندنه ، که ادامه میدمت
تو به چی شک داری؟ اینجوری نبینمت
میتونیم برگردیم ، اگه این راه بده
اگه نه تا پیشمی به دلت بد راه نده
مث هر رابطه ای ــــــ  نه سیاه بود نه سفید
اما این علاقه رو چجوری میشه ندید
روی احساسم بـهـــــــت مگه میـشه پا گذاشت
هیشکی اندازه ی من موندنو باور نداشت
من هنوز کنارتم از دو راهی بگذریم
به تو ثابت میکنم ، از همه مهم تری
اگه هرجا بعد از این مطمئن نبینمت
تو به هر راهی بری من ادامه میدمت