تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیز ترینم         ــــــ
اسمـونا زیر پامه اگه با تو رو زمینم    ـــــ
به خیالم که تو با من یه همیشه اشنایی
به خیالم که تو با من دیگه از همه جدایی
من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونـی
این دیگه یه التماسه من میخـوام بیایی بمونی
من تو چه بی کسیم وقتی تکیـمون به  باده
بد و خوب زندگی منو دست گریه داده   ــــــ
ای عزیز هم قبیله با از یه سرزمینم   ــــــ
تا به فردای دوباره با تو هم قسم ترینم  ــــــ
من هنوزم
بد و خوبـمون یکی دست تو تو دست من بود
خواهش هر نفـسم با تو همصـدا شدن بود  ـــــ
با تو هم قصه دردم همصـدا تر از همیشه  ـــــ
دو تا هم خون قدیمی از یه خاکیم و  یه ریشـه
من هنوزم