تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

یه روزی دنیا خوب بودو آروم بود
واسه زندگی همه چی آسون بود
هر کی کارشو میکرد حالشو میبرد
تکلیف روزاش معلوم بود
یکی اومد گفت حالش بده
قلبشو انگاری طوفان زده
یکیو میخواد اسمش لیلیه
آره درسته مجنون بود
داد میزد میگفت وضعش بده
آخه اگه لیلی جوابش رو نده
میمیره و داغون میشه همه گفتن
پاشو واسه مرد اینکارا بده
زیر لب میگفت لیلی
اگه نداشت به من هیچ میلی
ظرفمو شکوند چرا ظرف منو
ای وای لیلی آخ لیلی
 ـــــ آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی لیلی ل            یلی
آی لیلی آی آی لیلی
از اون روزا گذشتو مجنون غم کشید
از اون گذشتو نوبت به من رسید
هی ترسیدم آخرم اومد
بلای لیلی سرم اومد
با خودم میگفتم مجنون کجا من کجا
عشق بازیه بابا من کجا زن کجا
هی من کردم سرم اومد
ریغ رحمت آخرم اومد
این سری لیلی با گونه های پروتزی
بوی عطرو کلمات فانتزی
من احمقم مجنونو شیدا
واسه عشقش مور مور گز گزی
هر چی میگفت میگفتم ای جونم بشی
با خودش میگفت بذار دیوونم بشی
یه کاری کنم ربتو یاد کنی
بفهمی لیلی کیه بری فریاد کنی
تا دنیا دنیاست لیلی همینه
مجنون بزرگترین احمق زمینه
لیلی منم رفت این قصه تکرار شد
الهی این لیلی خیر نبینه
آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی آی لیلی