تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

برای با تو بودنم راه ستاره رفته ام
هر سفر ثانیه را من به شماره رفته ام
هزار پنجره نگاه در انتـظار ساخته ام
روح غرور مرده را در اشک خود شناخته ام
جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ایی
زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ایی
اسم مزا صدا بزن به قصه دعـوتم بکن
به خواب روی شانه ات بیا بد عادتم بکن
جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای
زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ایی
مرا به خلوتت ببر جان بده به نگاه من
ببوس تا پاک شود در عشق تو گناه من
شبانه با نگاه تو رنگ سپیده می شود
گل از تماشای رخت چه آب دیده می شود
پیش شراب چشم تو باده کنار می رود
سری که گرم عشق توست به سمت دار می رود
جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای
زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ایی