تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

اتفاقی رد شدی از پیش من عطرت همون بود
اتفاقا خیلی وقت بود قلب من دلـواپست بود
حالت خندیدنت مثل همیشه قلـبـمو برد
روزگار حال خوبمو دیگه پس نیاورد
تو این روزا به جام کی غصـتو خورد
تازه داشت یادم میرفت حسی که ساختی برام
دیوونگیا کردم واسه تو
قید   ـــــ  خیلیارو زدم واسه تو
من چقدر گفتم یکم آرزوهاتو با من هم اندازه کن
تو دلت طاقت نداشت شایدم دوسم نداشت
اینم از حال و روزه دل بد شانسمه
من دیوونه تورو از ته دل خواستمت
هر جوری بودی روی چشمام میذاشتمت
من تورو فقط واسه خود تو میخواسـتمت
دیره دیگه دیره  ـــــ  این روزا همینجوری میره
این دله هر کاری میکنه نمیتونه بیاد
جلوی راهتو بـگیره کاش نمیدیدمت اینجوری
ما دیگه خیلی از هم دوریم جواب دل من همینه
ما به فاصله ها مجبوریم ـــــ
تازه داشت یادم میرفت