تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

 ـــــ  دلمون گرفته ـــــ 
غمو می بینیم تو چشـمای هم
 ـــــ دیگه حرفی نمی مونه ـــــ نگامون ـــــ
  می دزدیم از هم  ـــــ شاید این آخرین باره 
که نشسـتیم روبروی هم
انگاری این همون لحظه‌ست که آدما میگن به هم
 ـــــ خداحافظی خداحافظی عزیـزم پس می گیم
 ـــــ به سادگی خداحافظی برای همیشه 
برای همیـشه
ولی بازم دلمون می گیـره انگار نمیریم از یاد هم
بازم بی تابی بازم تردید 
بازم یه بهونه واسه برگشتن به هم
بازم حرف و بازم رویا بازم نشستیم روبروی هم
بازم جنگ و بازم دعوا
بازم لحظه‌ی گفتن به هم  خداحافظی
اما بازم دلمون میگیـره انگار این روزای غصه‌دار
نمی خوان تموم بشن با هم  یا         بدون هم  ـــــ
 ــــ حالا چه بگیم خداحافظی
 چه نگیم خداحافـظی به هم
 ـــــ با این خداحافـظی به سادگی نمیگذریم از هم