تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

چقدر زود یادت رفت که قرار بود
هیچ وقت از دلامون دور نیافتیم
به شروع این احساس که قرار بود
عشق باشه هر دوتامون بله گفتیم
بین ما تو اون روزا یه عشق محکم بود
 ـــــ شدیم آدم و حوا مثل ما کم بود
آدم یه وقتایی بی عـلت تغییر می کنه
فراموش کردم حوا هم آدم بود
 ـــــ کسی که برای بودن کنار تو زندگیشو داد
منم ولی بعد رفتنت شاید اینو یادتم نیاد
 ـــــ برای تو این تموم شدن
  عجیبه که اینقدر عادیه
 ـــــ دنیا برای من بدون تو یه انفرادیه
کـــــــــاش این همه بدون منطق دوست نداشتم
کـــاش عشق تو هیچ موقع پاشو تو قلبم
 نمی ذاشت
اومدم پا به پات از نفس افتادم
بهشتو به تجربـه  با تو بودن از دست دادم