تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

 ـــــ دلم سوخت واسه احساسی 
که پای تو هدر کردم
 ـــــ دلم سوخت که بودی و اما با تنهایی سر کردم
 ـــــ دلم سوخت واسه قلبی که عاشقونه 
دست تو دادم
 ـــــ واسه عمری که سوزوندی
ولی باز نرفتی از یادم
 ـــــ دلم سوخت  ـــــ  دلم سوخت
 ـــــ ای دل دیگه تنها باشو بسوز 
دیـگه چشماتو  به در ندوز 
اخه اون دیگه پیشت نمـیاد
 ـــــ رفتش دیگه فکر منم نباش
دنبال خنده هاش نباش 
اون دلش دیگه تورو نمیخواد  ـــــ
 ـــــ توی خواب و خیـالم هنوز دسـتاتو میگیـرم
 ـــــ میدونم که نمیای ولی من برات میمیـرم
 ـــــ همه احساسمو قلبم تو دست تو گیره  ـــــ
میخوام رها شم از تو عشقت از دلم نمیره
عشـقت از دلم نمیـره
 ـــــ ای دل دیدی تنهات گذاشتو رفت
 توی غمـهات گذاشتو رفت 
 آره دوست نداشتو رفت
 ـــــ رفتش اما عکـساش کـنارمه فقط
تنـهــــایی یارمه بـبین توی صدام غـمه