تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

هرچی نگاهم میکـنی بیشتر میره دلم واست
به جز تماشا کردنت مگه میخوام چیـزی ازت
هرچی نگاهت میکنم به چشم من زیباتری
از چشم من تو لایق حتی حسادت کردنی
هرچی نگاهت میکنم مگه سیر میشم ازت
آخه مرفین داره چشمات تو باید باشی فقط
کی شبیه تو میفهمه حال این دیوونه رو
من با یه دنیا میجـنگم پای تو باشه وسط
من دیوونه رو کی غیـر  تو فهمیده بود
یه اتفاقی تو دلم با دیدنت افتاده بود
من از همه به خاطر عشق تو دست میکشم
تا که بگی عشق منی تا تورو دوست داشته باشم
هرچی نگاهت میکنم