تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F

 ـــــ تنها تر از انسان، در لحـظه ی مرگ
 ـــــ ساده تر از شبنم رو سفـره    برگ
ـــــ مطرود هم قبـیله، محـکوم خویـشم
 ـــــ غریبه ای طعـمه ی این کنـدوی نیشم
 ـــــ نفرینی آسـمون، مغضوب خاکم
ـــــ بیگانه با نور و هوا، هوای پاکم
 ـــــ تن خسته از تقویم، از شب شمردن
 ـــــ با مرگ ساعتها، بی وقفه مردن
 ـــــ هم غربت بغض شب، مرگ چراغم
 ـــــ تو قرق زمستونی، اندوه باغم
 ـــــ ای دست تو حادثه تو بهت تکـرار
 ـــــ وابسته ی این مردابم، بیا  سراغم
 ـــــ تولدم زادن کـدوم افوله
 ـــــ که بودنم حریص مرگ فصوله
 ـــــ خسته از بار این بودنم، نفس حـبابم
 ـــــ بی تفاوت مثل برکه، بی التهابم   ـــــ 
 ـــــ تشنه ی تشنه ی تشنه ام، خود کویـرم
 ـــــ با من مرگ سنگ و انسان، تاریخ پیرم
 ـــــ من ساقه ی نورم، میراث مهـتاب
تسلیم تاریـکی، تو جنـگل خواب
ای آیه ی عـطوفت، ای مرگ غمـگین
برهنه کن منو از این لباس نفر ین
ای اسم تو جواب هـمه سوالا
از پشت این کندوی شب منو صـدا
کن منو صدا کن منو صدا کن  صــدا