تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

به تو مدیونم همیـشه مگه میشه بی تو باشم
از شبی كه روبه رومه چه جوری بی تو رها شم
به تو مدیونم همیـشه مثل شب به صبح فردا
مثل موج سرد و تنـها به نگاه ناز دریا
به تو مدیـونم همیـشه من خسته من ویرون
مثل خاك سرد و تشنه به نوازشای بارون
به تو می رسم دوباره زیر رگبار ستاره
وقتی بارون نگاهت 
رو حریر شب میـباره   ــــــ میباره 
اگه پایانی نباشی واسه بغـض خستگیـهام
چه جوری برگردم از این جاده های بی سرانجام
تو خدای عاشقایی به تو مدیونم همیشه ــــــ
وقتی اسمـتو میارم نبض لحظه تازه می شه
به تو مدیـونم همیـشه من خسته من ویرون ـــــ
مثل خاك سرد و تشـنه به نوازشای بارون
به تو می رسم دوباره زیر رگبار ستاره
وقتی بارون نگاهت رو حریر شب مـیباره ــــــ
به تو میـرسم دوباره