تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A

توی این دنیای بی‌حاصله بودن با همه
شکستگی‌ های دل من
با همه تلخی قصه تو و من
من که حیـفم میاد از گلایه کردن
ارزش گلایه من بیش از اینهاست 
نه برای اون کسی که اهل سوداست
کسی که لحـظه به لحـظه رنگ دنیاست
 من ساده به خیالم از خود ماسـت
سهم من از تو چه بوده غیر آزار
  تویی که دنـیا برات شده یه بازار
من تو رو به چشم یاری دیده بودم
 تو مـن رو اما به چشم یه خریــــدار
ارزش گلایه من بیش از اینـهـاست 
نه برای اون  کـسی که اهل سوداسـت
تو رو باید می‌شناختم که هزار تا چهـره داشتی
روی احساس و دل من داشتی قیمت می‌گذاشتی
تو نتونستی بفهمی که وفا خریدنی نیست
چینی شکسته دل دیگه پیوند شدنی نیست
سهم من از تو چه بوده غیر آزار 
تویی که دنـیا برات شـده یه بازار
من تو رو به چشم یاری دیده بودم
 تو من رو اما به چشم یه خریــــدار
توی این دنیای بی‌حاصله بودن با
  همه شکستگی‌ های دل من
با همه تلخی قصه تو و من
من که حیـفم میاد از گلایه کردن