تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

اولین بار چشماتو دیدم یه نگاه  آروم و تیره
یه دنیا غم کنجه نگات بود
چشمای تو دروغ نمیـگه
وقت خداحافظـیمونه
هنوز نگات غمگینو تیرس
عکس یکی کنجه نگاته
ولی اون یه یار دیـگس