تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

در بر آن بید مجنون آن شب غمـگین پاییز
غصه ی دل می سرودیم ـــــ با نوایی محنت انـگیز
گفتی از من با وفاتر با غم تو اشناتر
هر چه بشتابی نیابی   هرچه بشتابی نیابی
من به این افسون شدم افسانه ی تو
اینچنین دیوانه ای دیوانه ی تو
رفتی ای برگشته مژگان ـــــ 
تا غم این عشق سوزان
در دلم آتـش فروزد   تار و پودم را بسوزد