تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

خسته از این وضعیت ، خسته از گـناه و معصیت
خسته یعنی داغون ، میفهمی داغون یعنی چی ؟
خسته از این اجتماع ، خسته از سوال و اشتباه ـــــ
آخه توو این وضعیت نه میاد بارون نه هیچی
خسته از دروغ و ب هت و بغض و فحش و ناس زا
یه کمی محل به درد قلب سرد ما بذار
میگن هر وقت بریدی از همه کس و همه جا 
برو پابوس امام رضا امام رضا
همه چمـدونامو بستم ، میگن خیلی اونجا هستن
میگن میدونا رو بستن ، ولی من پیاده میرم
میـگن خیلی بد کردم و از ، همین جا برگردم
میگن سیاهه پروندم ، ولی روم زیاده میرم
خسته از دروغ و بهت و بغض و فحش و ناسزا
یه کمی محل به درد قلب سرد ما بذار
میگن هر وقت بریدی از همه کس و همه جا
 برو پابوس امام رضا امام رضا
خسته از دروغ و بهت و بغض و فحش و ناسزا
یه کمی محل به درد قلب سرد ما بذار
میگن هر وقت بریدی از همه کس و همه جا 
برو پابوس امام رضا امام رضا