تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

عاشق اینم که همش به ساعتم نگاه کنم
قلبم و بی قرار تو لحظه رو چشم به راه کنم
برای اینکه برسی فقط خدا خدا کنم
من که دارم حس میکنم خودمو تو ثانیه هات
دلم برات تنگ شده بود واسه خودت واسه هوات
واسه یه ذره دیدنت حتی واسه صدای پات
خیلی زیـاد دوست دارم دوست دارم  ـــــ
بیشتر از هر چیزی که هست 
زمستونم دوست داره چون سر راهتٌ نبست
بــــا نفســات حس میکنم حس میکـنم
وقته نفس کشـیدنه
قلبمو میذارم وسط این سفره ی عید منه
آینه ی دلـگیر دلم دلش واسه دیدن تو تنگ شدهٌ
می خواد تو چشمـات بازم ببینه خودش و
هر چی که دور و ورمه به من داره میگه میای
خاطره انگیزه که تٌ چند ثانیه دیگه میای
خیلی زیاد