تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

افـسردگی میگیره آیینه هر بار که از تو جدا میشه
تو حتی بی ارایشم ماهی 
ماهی که صبح از خواب پا میشه
شب قهر کرده وقتی فهمیده مشکی، 
مشکی تر از موهایه لختت نیست
راحت بگو دیوونه ی زیبا 
تو این همه زیبایی سختت نیست
(چشمات دو تا فنجون قهوست که
عطرش داره میپیچه تو خونم ای داد بیداد
میخـوام ازت دل بکنم اما انقدر جذابی نمیتونم) 2
من با تو حاله بهتری دارم
 حتی زمانی که باهام سردی
تو نیستی کاری ندارم 
جز اینکه بشینم تا تو برگردی
از وقتی اسمت رویه لب هامه 
اسم خودم چیز مهم نیستی
اشک رو گونم از سر ذوقه عاشق شدم
  چیز مهمی نیـست
چشمات دو تا فنجون