تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

میشه خدارو حس کرد تو لحظه های ساده
تو اضطراب عشقو  گناه بی اراده
بی عشق عمر آدم   بی اعتقاد میره
هفتاد سال عبادت     یک شب به باد میره
وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره
کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره
ترسیده بودم از عشق عاشقتر از همیشه
هرچی محال می شد با عشق داره میشه
انگار داره میشه عاشق نباشه آدم
حتی خدا غریبست از لحظه های هوا
هوا می مونه و بس 
نترس اگه دل تو از خواب کهنه پاشه
شاید خدا قصتو  از نو نوشته باشه
از نو نوشته باشه
وقتی که عشق