تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

ـــــ دلشوره میگیرم هر وقت بارونه
 با گریه میخوابم هر جا زمستـونه
ـــــ تا حال مو هاشو از باد میپـرسم
حس میکـنم بادم دیوونه ی اونه
 ـــــ موهـاش دریا بود دنیامو زیبا کرد
  فهمید دیوونم موهاشو کوتا کرد (2)
 ـــــ از بس شکستم داد شکل شکستن بود ـــــ
آغوش اون تنها سرمایه ی من بود ـــــ       ـــــ
اومد ولی ای کاش ساکش رو وا  میکرد
از وقتی که اومد درگیر رفتن بود