تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

کاش میشد با رنگ رنـگین کمون ساخت
کاش میشد از تو یه اسمون ساخت
یه اروم ابی پر ابر بهاری
که هر وقت دلم خواست اروم اروم بباری
کاش میشد با تو مثل خودت بود
کاش چشمام مثل چشـای خوشگلت بود
دوتا ابنبات مشکی الویی یا تمشـکی
که صد تا برق میزنه مثل میوه ی بهشتی
کاش میشد دوباره برف و بارون بباره
الستون و ولسـتون تورو پیش من بیاره
کاش باز نگا میکردم تو چشمای سیاهت
برف میومد و میشست رو میوه ی کلابی
بالا رفتیم آب بود پایین اومدیم دوغ بود
قصه ی ما   ــــــ    ـــــــ