تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو
بال و پـرم تو همسفرم تو بیش و بسـم تو
گرمی خـانه شور ترانه متن غزل تو
شعر و سرودم بود و نبودم قند و عسل تو
نغمه ی سازم محرم رازم از روز ازل تو
بی تو خموشم با که بجوشم  جفت تنم تو
خسته و عریـان پیش غریبان  پیرهنم تو