تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

نفسم گرفت ازاین شهر، دراین حصار بشکن ـــــ
در این حصار جادویی، ـــــ  روزگار بشکن ـــــ
چو شقایق از دل سـنگ برآر رایت خون
به جنون صلابت صخره کوهسار بشکن ـــــ
توکه ترجمان صبحی به ترنم و ترانه
لب زخم دیده بگشا، صف انتظار بشکن ـــــ
شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه  ـــــ
تو به آذرخشی این سایه دیوسار بشکن ـــــ
زبرون کسی نیاید چو به یاری تو،اینجا  ـــــ
تو ز خویشتن برون آ سپه تتار بشکن ـــــ
سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی ـــــ
تو خود آفتاب خود باش و طلـسم کار بشکن ـــــ
بسـرای تا که هـستی که سرودن است بودن ـــــ
به ترنمی دژ وحشت این دیـار بشکن ـــــ
نفسم گرفت ازاین شهر