تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

بارون امشب تو ی ا یوون مثل آزادی تو زندون
بی صفا ب ی تـحرك بی ر یا بود
تو ی زندون میكنه جون مرد با همت میدون
تو ی فكر رأ ی فرجام ام یره
بی سرانجام نداره حتی رفـیقی
 كه بگه دردشو
درد  دیدن و نگفـتن
بی سرانجام،تو ی فكرآسمونه
كه بباره بلكه تو قطره ی بارون
بتونه اشك خدا رو هم ببینه
نم یدونه حتی اشكم د یگه فا یده ا ی نداره