تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تو دلم نقل یه حرفایی هست
که بگم میری نگم میمیرم
بعضیا بدجوری عاشق میشن
عشق یعنی تو بمون من میرم
تو که میری نفسم میگیره
همه ی خستگیات یکجا چند
تو بخندی همه چی حل میشه
تو بخندی همه چی خوبه بخند
بخند بخند
همه چی خوبه فقط دلتنگم
آخه هیچی مثل دلتنگی نیست
دو تا دریاچه تو چشماته ولی
هیچ دریاچه ای این رنگی نیست
هنوزم دور خودم میچرخم
منو این عقربه ها همدردیم
ساعتا از سر هم رد میشن
ما فقط میریمو برمیگردیم
تو که رفتیو رسیدی به بهار
هنوز اینجا سر کوه ها بـرفه
آخرش عشق تو ویرونم کرد
مرد ویرون بشه خیلی حرفه
تو که رفتیو رسیدی به بهار
هنوز اینجا سر کوه ها بـرفه
آخرش عشق تو ویرونم کرد
مرد ویرون بشه خیلی حرفه
تو دلم نقل یه حرفایی هست