تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

همه زندگیم رفت از زندگیم
رو لب هام فقط آه و افسوس دارم
اگه آخرین روزه پس واسه چی
مث روز اول تو رو دوست دارم
اگه آخرین روزه پس واسه چی
مث روز اول میمیرم برات
تو حق منی از همه زندگی
ولی حق ندارم بمونم باهات
بارون نم نم اومد و
رو قلب من غم اومد و
من دیگه دخلم اومد و
ازت خبر نیست
خیلی چیزا بود که بگم
دردامو ریختم توو خودم
تنهام گذاشتی له شدم
ازت خبر نیست که نیست
من عشقو فقط با تو میشناختم
توو فکرم چه رویایی رو ساختم
تا دستای تو خیلی راهی نبود
ولی باختم عشقو بدم باختم
(بارون نم نم اومد و
رو قلب من غم اومد و
من دیگه دخلم اومد و
ازت خبر نیست
خیلی چیزا بود که بگم
دردامو ریختم توو خودم
تنهام گذاشتی لـه شدم
ازت خبر نیست که نیست