تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

دل واژه ی همواره مشکل
این دو حرف با من چه ها کرد این دل
دل قصه ی کوتاه و کامل 
چه بلاها سرم آورد این دل
دل واژه ی همواره مشکل 
این دو حرف با من چه ها کرد
این دو حرفه ساده ی دل
من من دارم ویرونه میشم از درون
خسته ام از این زمینو از زمون
خسته از این همه آدمهای شوم
دل واژه ی همواره مشکل 
این دو حرف با من چه ها کرد
این دو حرفه ساده ی دل