تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

کاش لحظه ها ی رفتن نمیبارید اشک چشمام
هق هق دلتنگـیامو میشکستم تو ی رگهام
دل پر      تحملم از گر یه ی من گله داره
چهره ی سرخ غرورم از شکستم شرمساره
باغ پیوند منو تو پره از عطر اقاقی
فصل آشنا یی ما سبز خواهد ماند باقی
همه ی آنچه که دارم پیشکش سادگی تو
سوگلی ترانه ها یم هد یه ی یه رنگی تو
فکر من مباش مسافر به سپیده ها بیندیش
چشم فرداها به راهه راه سختی مانده در پیش
ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست
ای رها از رخوت تن وقت پر کشیدن توست
 ای      رها از رخوت تن وقت پر کشیدن توست