تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

بر تو و آن خاطر آسوده سوگـند 
بر تو ای چشم گنه آلوده سوگند
بر آن لبخند جادویی بر آن سیمای روشن
که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من
آه آتش بر هستی من
عمری هر شب در رهگذارت مانده ام 
چشم انتظارت شاید یک شب بیایی
دردا تنهایی تنها بگذشته بی تو 
شبها در حسرتو جدایی
عاشقی گم کرده ره بی آشیانم 
مانده بر جا آتشی از کاروانم
زین پس محزون و خاموشم عشقت خاکسترم کرد
در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد
آه نشکفته پرپرم کرد
عمری هر شب در رهگذارت مانده ام 
چشم انتظارت شاید یک شب بیایی
دردا تنهایی تنها بگذشته بی تو شبها
در حسرتو جدایی
در حسرتو جدایی , در حسرتو جدایی