تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

نه می تونم دور شم از تو نه می تونم که بمونم
من نه شاهزاده عشقم نه شهاب آسمونم
تو نه هستیو نه نیستی دیگه خستم از خیالام
مونده بی جواب و مبهم توی زندگی سوالام
تو یه رنجی تا همیشه
اگه جون نگیره ریشه اگه باز بگی نمیشه
اگه یک روزی بدونم 
بودن موندن یادت واسه قلب عاشق من
که یه عمری عاشقت بود مثل درد زهره نیشه
تو که هستی زندگی هست 
 قدرت هر خستگی هست
می شه دست قسمتو بست زیر ضربه های لعنت
که یه دشمن تو خلوت که می سوزه می کوبونه
هر خیال عاشقونه بودو موندو خوندو نشکست