تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

شمالم تا جنوبم عشق چه خاکو گندمی دارم
صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم
بگم این حق هیچکس نیست
 که با ثروت فقیر باشه
کسی که فرش میبافه نباید رو حصیر باشه
اگرچه سختی از انسان یه کوه درد میسازه 
ولی از مردم ما درد داره یک مرد میسازه
شمالم تا جنوبم
نگاه کن بچه های کار چجور تو آبو آتیشن
توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن
منو تو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم 
 به این تاریخ خورشیدی به این فرهنگ مینازیم
منو تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست 
که از هفتاد نسل قبل هزار اسطوره پشت ماست