تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

من تو دستای تو  مثل سیگار 
تو خودم سوختم و  دود شدم
عاشقت بودم و  هستم اما من تو این رابطه
نابود شدم مثل یه حسرت شیرین
تو دلم  تو مثه قصه و رویا بودی
مثل یه حادثه از سمت خدا
تو مثه معجزه زیبا بودی
تو ، به من زخم زدی دل کندی
مـن موندم و شب تنهایی
دل من از تو خون اما
هنوز م واسه من زیبایی
تو هنوزم همه ی وجودمی
من هنوز با یاد تو در گیرم
من هنوزم واسه تو دلتنگم
من هنوزم واسه تو مــی میرم
اسممو تو خلوتت صدا بزن
منو که این همه بی قرا رتم
هنوزم دیوونه وار عاشقتم
هنوزم حس می کنم کنار تم
تو ، به من زخم زدی دل کندی
مـن موندم و شب تنهایی
دل من از تو خون اما
هنوز م واسه من زیبایی