تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

چه رازی داره لبخندت همین معجزه ی تازه 
که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه
فقط یکبار تو رو دیدن شروع یه نیاز میشه 
یه آن کنار تو بودن یه عمر خاطره ساز میشه
چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره 
همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره
مثل خورشید دلچسبی شبیه ماه پر رازی 
از این خونه داری منظومه ی احساس میسازی
دیگه کار از فراموشی گذشته اتفاق افتاد
فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد
تو دنیای منی اینو کنارت تجربه کردم 
که دنیا گردیه اینکه دارم دور تو میگردم
چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره 
همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره
مثل خورشید دلچسبی شبیه ماه پر رازی 
از این خونه داری منظومه ی احساس میسازی
چه رازی داره لبخندت همین معجزه ی تازه 
که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه
منو یاد تو میندازه