تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

چشمام ابر بارونه   دستامم یخبندونه
عاشقت سرگردونه قول میدم‌ خوب شم اینبار
قول مردونه
On t ws ll rk n y hrt
No lht ws on towr
Th lov ws lookn orwr
oul n ll nto your lht
اگه تو نباشی با من می میرم از تنهایی
می ترسم از فردایی که بمونم من بی تو
اگه بگیری دستامو 
دستایی،که به دوریت عادت کرده
به دنیام،آرامش برمیگرده آرامش یعنی تو
موج عشقت به ساحل دلم خورد
نفهمیدم که چی شد منو کی اینجا اورد
موج عشقت  به ساحل دلم خورد
نفهمیدم که چی شد  منو کی اینجا اورد
Rht t th t y hop s on
y hrt stops tn on
Your not lt nto y l
Oh lor orv y wrons