تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A

آخر ای محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی
آمدی خواندی برایم قصه تلخ جدا یی
مانده ام سر در گریبان بی تو در شبهای غمگین
بی تو باشد همدم من یاد پیمانهای دیریـن
آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه پژمرد
آتش عشق و محبت در خزان سینه افسرد
آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه پژمرد
آتش عشق و محبت در خزان سینه افسرد
اکنون نشسته در نگاهم تصویر پر غرور چشمـت
یکدم نمی رود از یادم چشمه های پر نوره چشمـت